Algemene voorwaarden

Algemene informatie:
Nummer KvK: 39083278
BTW Nummer: NL102210871B01
Bedrijfsleider: Nasier I. Kassim

Contactgegevens:
Signdicate
Schouw 5209
8232 XG LELYSTAD
NEDERLAND

Tel: 0320 – 852 447
b.g.g.: 06-50 20 67 70

E-mail: info@signdicate.nl
Web: www.signdicate.nl

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Signdicate en haar wederpartij, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door de wederpartij gehanteerde (algemene) voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover Signdicate zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle van Signdicate uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Mondelinge toezeggingen binden Signdicate pas nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Signdicate behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Signdicate de betaling heeft ontvangen met de door Signdicate opgegeven betaalinstructies. In sommige gevallen is vooruitbetaling niet vereist en komt de overeenkomst tot stand doordat de wederpartij akkoord gaat met de drukproef en offerte en Signdicate de order schriftelijk accepteert.

2.4 Indien na acceptatie van een bestelling een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Signdicate in overleg met de wederpartij trachten een vergelijkbaar artikel te leveren. Mocht dit na goed overleg niet mogelijk blijken zal de betaling gecrediteerd worden en de wordt de opdracht terug gegeven.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van Signdicate verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3. Levering

3.1 Signdicate bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de wederpartij bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het door de wederpartij opgegeven adres afgeleverd.

3.2 Indien de wederpartij weigert de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekening van de wederpartij.

3.3 Signdicate behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

3.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die Signdicate bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De wederpartij is gehouden dit binnen 7 dagen (na ontvangst van de artikelen) te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Signdicate aangevuld of opnieuw gedaan.

3.5 Bij bestellingen met een deadline kan Signdicate alleen een verzenddatum garanderen. Mocht een bestelling later arriveren terwijl deze tijdig is verzonden kan door de wederpartij geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding ook niet tot teruggaaf van het aankoopbedrag of een deel daarvan. In het geval dat de bestelling helemaal niet of gedeeltelijk aankomt zal Signdicate maximaal het aankoopbedrag van de niet ontvangen producten crediteren aan de wederpartij.

3.6 In geval dat Signdicate opdracht krijgt tot levering van een speciaal ten behoeve van de wederpartij bewerkte c.q. (op maat) gemaakte producten zal Signdicate altijd een digitaal voorbeeld verstrekken. Deze voorbeelden zijn uitsluitend indicatief en wijken af met de uiteindelijk geleverde producten.

3.7 De wederpartij staat ervoor in dat hij volledig gerechtigd is om de aan Signdicate ter beschikking gestelde zaken en/of gegevens door Signdicate te laten verveelvoudigen, openbaar maken of anderszins te bewerken zoals in de overeenkomst nader wordt aangegeven en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
4. Prijzen

4.1 De prijzen op de websites zijn richtprijzen. Na het ontvangen en goedkeuren van de drukproef ontvangt wederpartij een offerte (die tevens als pro forma factuur en opdracht bevestiging dient) met de daadwerkelijk prijzen. De wederpartij dient de op deze offerte genoemde informatie goed te controleren daar het de laatste mogelijkheid is iets te wijzigen. Met de betaling van de offerte geeft de wederpartij aan dat de genoemde informatie op de offerte correct is.

4.2 Signdicate is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.
5. Betaling en verzuim

5.1 Doorgaans zal Signdicate eisen dat de betaling vooraf wordt voldaan. Indien hiervan is afgeweken dient de wederpartij de factuur binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen alsnog te voldoen door middel van storting of overmaking op een door Signdicate aangewezen bankrekening.

5.2 Na overschrijding van een betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Na overschrijding van een betalingstermijn komen de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

5.3 Verrekening met vorderingen op Signdicate of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht heeft Signdicate het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de wederpartij of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Signdicate.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan, elke buiten invloed van Signdicate liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van verplichtingen van Signdicate uit overeenkomst tijdelijk of blijvend hinderen. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, rellen of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, beperkende overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, onvoorziene defecten aan machines, storing in de energielevering en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen.
7. Retour en Garantie

7.1 Bewerkte en/of speciaal ten behoeve van de wederpartij (op maat) gemaakte producten kunnen nimmer geretourneerd worden..

7.2 De wederpartij is verplicht de door Signdicate geleverde zaken onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij Signdicate ingediend te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn komt het recht van de wederpartij om zich op non-conformiteit te beroepen van rechtswege te vervallen.

7.3 De door Signdicate te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

7.4 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Signdicate worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.5 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 7.4 gestelde voorwaarden is voldaan, Signdicate het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Signdicate).

7.6 Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade en een dergelijke schade is ontstaan, wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht dan wel getracht is wijzigingen aan te brengen, sprake is van gebreken die ontstaan zijn als gevolg van of voortvloeien uit foutief, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing en/of wasvoorschriften, het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan, sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz. en/of Signdicate niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek..
8. Persoonsgegevens

8.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Signdicate opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Signdicate de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi en elektronische berichten. Signdicate hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

8.2 Wanneer Signdicate gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 8.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

8.3 Signdicate kan gegevens van onafhankelijke derden betrekken ter waarborging van de kredietwaardigheid van de wederpartij, respectievelijk aan onafhankelijke derden ter beschikking stellen. Dit houdt ook in de overgave van het incasseren van vorderingen aan incasso-ondernemingen.
9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor door de wederpartij geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Signdicate niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Signdicate

9.2 Voor zover Signdicate verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft.

9.3 Signdicate is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

9.4 Signdicate is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij Signdicate worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.

9.5 Signdicate is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Signdicate en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Ten aanzien van geschillen die tussen Signdicate en haar wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank in de vestigingsplaats van Signdicate bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

10.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi- , Eem- en Flevoland gevestigd en kantoorhoudende te Almere. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.